• ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ : ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಡವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ನಗರಸಭೆ-ಪುರಸಭೆ-ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ / ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು :: ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು / ನಗರಸಭೆ-ಪುರಸಭೆ-ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ / ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ::


ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ