• ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂಸ್ : ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಮೂನೆ-1 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01.04.2019 ರಿಂದ 30.04.2019 ರ ವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ::


ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ