ಪ್ರಪತ್ರಗಳು, ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಕೋಟೆಗಳು :: ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ