ಪ್ರಪತ್ರಗಳು, ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಕೋಟೆಗಳು :: ತಾಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ