ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ಡೋಬರ್ - 2022 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಚುಆ 41 ಇಜಿಪಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 11.10.2022.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ಡೋಬರ್ - 2022‌ ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರಾಚುಆ 41 ಇಜಿಪಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 03.10.2022.
ವಿಜಯಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ-ಜೂನ್ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರಾಚುಆ.21.ಇಜಿಪಿ.2022
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ರಾಚುಆ 21 ಇಜಿಪಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 28.04.2022ಗೆ ರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂ.ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಚುಆ 21 ಇಜಿಪಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 01.05.2022.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ - ಮೇ 2021 ರಾಚುಆ 21 ಇಜಿಪಿ 2022 ದಿನಾಂಕ: 28.04.2022.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಉಪಚುನಾವಣೆ - 2021 ರಾ.ಚು.ಆ.57.ಇ.ಜಿ.ಪಿ,2021, ದಿನಾಂಕ: 29.11.2021
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ-2021 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರಾಚುಆ 18 ಇಜಿಪಿ 2021 ದಿನಾಂಕ: 08.03.2021
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು [2000-2020] ರಾಚುಆ 211 ಇಜಿಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕ: 01.01.2021
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಜನಗೇರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ SEC 212 EGP 2020 DATED 26.12.2020
ದಾವಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 20-ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ SEC 206 EGP 2020 DATED 24.12.2020
123456