ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2019 SEC 07 EGP 2019 DATED: 02-05-2019
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 SEC 02 EGP 2019
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ / ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 SEC.32.EGP.2018 DATED: 10-12-2018
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2018 ರಾಚುಆ 01 ಇಜಿಪಿ 2018, ದಿನಾಂಕ: 23-05-2018
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2018 ರಾಚುಆ 18 ಇಜಿಪಿ 2018, ದಿನಾಂಕ: 23-05-2018
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ / ುಪ ಚುನಾವಣೆ - ಜೂನ್ 2017 SEC 12 EGP 2017 DATED 12-06-2017
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ – 2015 – ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 21 ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ 2015 ದಿನಾಂಕ: 19-05-2015
ಚುನಾವಣಾ ದಿನವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪಿಎಆರ್.21.HHL.2015 ದಿನಾಂಕ: 19-02-2015
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ - 2012 ರಾಚುಆ.155.ಇಜಿಪಿ.2010 ದಿನಾಂಕ: 05-09-2012
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ - 2010 ರಾಚುಆ.155.ಇಜಿಪಿ.2010 ದಿನಾಂಕ: 17-05-2010