ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ತಾಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಆದೇಶಗಳು / ಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಮತದಾನ ದಿನದಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ/ಉಪ ಚುನಾವಣೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ) .
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ / ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ದಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರದೊಂದೊಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು SEC 11 EUB 2002 DATED 14.07.2003
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ( ಜಿ.ಪಂ. ಮತ್ತು ತಾ.ಪಂ. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಮಿತಿ) ಆದೇಶ 2005
ವರ್ಗವಾರು ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ರಾಚುಆ:254:ಟಿಜೆಡ್ ಪಿ:2010 ದಿನಾಂಕ: 15-10-2016
PRE-POLL SURVEY / OPINION POLL / EXIT POLL - ಆದೇಶಗಳು ರಾಚುಆ.34.ಟಿ.ಜೆಡ್.ಪಿ.2016 ದಿನಾಂಕ: 18-02-2016
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಚುಆ:07:ಟಿಜೆಡ್ ಪಿ:2016 ದಿನಾಂಕ: 30-01-2016
ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಪತ್ರಿಕಾ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶಗಳು ರಾಚುಆ.09.ಟಿ.ಜೆಡ್.ಪಿ.2016 ದಿನಾಂಕ: 22-01-2016
ತಾಲ್ಲುಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2016 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಬೇಕಾದ ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಚುಆ:07:ಟಿಜೆಡ್ ಪಿ:2016 ದಿನಾಂಕ:18-01-2016