ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ತಾಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ವಿಷಯ
ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಆವರ್ತನೆ ನಿಯಮಗಳು 2021
1995 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೆಜಿಟ್
2000 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೆಜಿಟ್
2005 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೆಜಿಟ್
2010 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೆಜಿಟ್
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂನೆ–ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (2016ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (2016ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ)
2016 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು
12
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆದಿನಾಂಕವಿಷಯ
1 12/11/2019 ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 - ಮತದಾನದ ವಿವರ
2 31/05/2019 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2019 ರ ಫಲಿತಾಂಶ
3 20/05/2019 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಅಂತಿಮ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ
4 20/10/2018 ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 -ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ
5 20/10/2018 ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 –ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ
6 08/08/2018 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ
7 11/02/2016 ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ – ಹಂತ 2
8 09/02/2016 ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ - ಹಂತ 2
9 08/02/2016 ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2016 - ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ವಿವರ - ಹಂತ-2 (08-02-2016)
10 06/02/2016 ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2016 - ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ವಿವರ - ಹಂತ-2 (06-02-2016)
123