ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ತಾಲ್ಲೂಕು / ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೀಮಾ ವಿಂಗಡಣೆ 2021 ..
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೀಮಾ ವಿಂಗಡಣೆ 2021 ..
ವರ್ಗವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2021 ರಾಚುಆ/8/ಟಿಜೆ಼ಡ್‌ಪಿ/2021, ದಿನಾಂಕ: 30.04.2021
ವರ್ಗವಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2021 ರಾಚುಆ/8/ಟಿಜೆ಼ಡ್‌ಪಿ/2021, ದಿನಾಂಕ: 30.04.2021
ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಪಂ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕರಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಾಪಂ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಿಗದಿ - 2021 SEC 08 TZP 2021 DATED: 24.03.2021
ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಉಪ-ಚುನಾವಣೆ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 SEC 13 TZP 2019 DATED: 20.10.2019
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2019 SEC 07 TZP 2019 DATED: 02-05-2019
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಾಚುಆ.23.ಟಿ.ಜೆಡ್.ಪಿ.2018 ದಿನಾಂಕ: 10-12-2018
12