ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ :: ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಆದೇಶಗಳು / ಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2022. ವಾರ್ಡವಾರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು ರಾಚುಆ.149.ಇಯುಬಿ.2022
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ -2022 ರ ಸಂಬಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಚುಆ.149.ಇಯುಬಿ.2022
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2020 – ವಾರ್ಡವಾರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು SEC 51 EUB 2020 DATE: 12.08.2020
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ / ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ದಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರದೊಂದೊಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು SEC 11 EUB 2002 DATED 14.07.2003
ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಆದೇಶ ರಾಚುಆ.91.ಇಯುಬಿ.2015 ದಿನಾಂಕ: 17-08-2015
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಚುಆ.64.ಇಯುಬಿ.2015 ದಿನಾಂಕ: 03-08-2015
ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ - 2015 ರಾಚುಆ.29.ಇಯುಬಿ.2015 ದಿನಾಂಕ: 04-07-2015
ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ - 2010 ರಾಚುಆ.72.ಇಯುಬಿ.2009 ದಿನಾಂಕ: 29-01-2010