ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ SEC 02 RPP 2018 DATED 13-06-2018 AND 03-08-2018
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರಾಚುಆ 33 ಇಯುಬಿ 2018
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2018 ರಾಚುಆ 33 ಇಯುಬಿ 2018, ದಿನಾಂಕ: 23-05-2018
ಚುನಾವಣಾ ದಿನವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪಿಎಆರ್.31.HHL.2015 ದಿನಾಂಕ: 14-08-2015
ಪ್ರವರ್ಗ-ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ-ಬಿ ಕುರಿತಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಹೆಚ್.ಯು.ಡಿ 636 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 95 ದಿನಾಂಕ: 16-10-1995
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವಾರ್ಡಗಳ ವೀಸಲಾತಿ - 2015 ನಅಇ.31.ಎಂಎಲ್ಆರ್.2015 ದಿನಾಂಕ: 20-06-2015
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವಾರ್ಡಗಳ ವೀಸಲಾತಿ - 2010 ನಅಇ.120.ಎಂಎಲ್ಆರ್.2010 ದಿನಾಂಕ: 03-03-2010
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವಾರ್ಡಗಳ ವೀಸಲಾತಿ - 2001 ನಅಇ.93.ಎಂಎಲ್ಆರ್.2001 ದಿನಾಂಕ: 10-10-2001