ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2022 ನಅಇ.106.ಬಿಬಿಎಸ್.2022,(ಭಾಗ-1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 18
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2022 ನಅಇ.102.ಬಿಬಿಎಸ್.2022,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16-08-2022
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2022 ನಅಇ.66.ಬಿಬಿಎಸ್.2022,(ಭಾಗ-1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 01-
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2022 ನಅಇ.66 ಬಿಬಿಎಸ್ 2022, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 14-07-2022
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ SEC 02 RPP 2018 DATED 13-06-2018 AND 03-08-2018
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರಾಚುಆ 33 ಇಯುಬಿ 2018
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 121 ರ ಉಪಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2018 ರಾಚುಆ 33 ಇಯುಬಿ 2018, ದಿನಾಂಕ: 23-05-2018
ಚುನಾವಣಾ ದಿನವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪಿಎಆರ್.31.HHL.2015 ದಿನಾಂಕ: 14-08-2015
ಪ್ರವರ್ಗ-ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ-ಬಿ ಕುರಿತಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಹೆಚ್.ಯು.ಡಿ 636 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 95 ದಿನಾಂಕ: 16-10-1995
ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವಾರ್ಡಗಳ ವೀಸಲಾತಿ - 2015 ನಅಇ.31.ಎಂಎಲ್ಆರ್.2015 ದಿನಾಂಕ: 20-06-2015
12