ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2019 SEC 14 EUB 2019 DATED: 02-05-2019
ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ .
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ UDD 67 MLR 2018 (7) BANGALORE DATED: 19-07-2018
ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ .
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ UDD 67 MLR 2018 (9) BANGALORE DATED: 19-07-2018
ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ UDD 67 MLR 2018 (10) BANGALORE DATED: 19-07-2018
ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಗೆಜೆಟ್ UDD.126.MLR.2009 ದಿನಾಂಕ: 29-08-2009
ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತ ಗೆಜೆಟ್ UDD.325.MLR.2011 ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಠೇವಣೆ ಕುರಿತ ಗೆಜೆಟ್ UDD.293.MLR.2011 ದಿನಾಂಕ: 22-06-2012
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮಿತಿಯ ಗೆಜೆಟ್ UDD.163.MLR.2009 ದಿನಾಂಕ: 03-10-2009