ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ & ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2022 ರಾಚುಆ.90.ಇಯುಬಿ,2022 ದಿನಾಂಕ: 28-04-2022
ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ -2021 ಗೆಜಿಟ್ .
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 36 ರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ.-2021‌ ಗೆಜಿಟ್ .
ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಮಾರ್ಚ್‌ 2021 SEC 45 EUB 2021 DATED: 29.03.2021
ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 SEC 193 EUB 2019 DATED: 20.10.2019
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2019 SEC 14 EUB 2019 DATED: 02-05-2019
ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ .
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ UDD 67 MLR 2018 (7) BANGALORE DATED: 19-07-2018
ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ .
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ UDD 67 MLR 2018 (9) BANGALORE DATED: 19-07-2018
12