ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು / ಆದೇಶಗಳು / ಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಮತದಾನ ದಿನದಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ/ಉಪ ಚುನಾವಣೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ) .
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2019 – ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕುರಿತು SEC 79 EUB 2019 DATED: 18.05.2019
“ನೋಟಾ” ಆಯ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ SEC 14 EUB 2017 DATED: 10.03.2017
ನೆಲಮಂಗಲ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೊರಬ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2019 SEC 76 EUB 2019
ನೆಲಮಂಗಲ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಸೊರಬ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – 2019 ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ SEC 76 EUB 2019
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ SEC 30 EUB 2018 DATED:18-08-2018
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ / ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ದಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರದೊಂದೊಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು SEC 11 EUB 2002 DATED 14.07.2003
ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 14 ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ 2013 ದಿನಾಂಕ: 04-03-2013