ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ವಿಷಯ
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ - 2022
ನ.ಸ್ಥ.ಸಂ ಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ/ಉಪಚುನಾವಣೆ-ಮೇ 2022 ರ ಮತದಾನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ
58 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ - 2021
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - 2021 ರ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
58 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೆಜಿ಼ಟ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - 2021 ರ ಫಲಿತಾಂಶ
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - 2021 ಶೇಕಡವಾರು ಮತದಾನ
ಬೇಲೂರು ಪುರಸಭೆ ಅಂತಿಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಮೇ-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ)
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂನೆ – ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ
12345
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆದಿನಾಂಕವಿಷಯ
1 28/02/2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಜನವರಿ 2020 - ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ
2 28/01/2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಜನವರಿ 2020 – ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ (28.01.2020)
3 27/01/2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಜನವರಿ 2020 – ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ (27.01.2020)
4 25/01/2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಜನವರಿ 2020 – ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ (25.01.2020)
5 24/01/2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಜನವರಿ 2020 – ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ (24.01.2020)
6 23/01/2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಜನವರಿ 2020 – ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ (23.01.2020)
7 22/01/2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಜನವರಿ 2020 – ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ (22.01.2020)
8 21/01/2020 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಜನವರಿ 2020 – ನಾಮಪತ್ರ ಸ್ವೀಕೃತಿ (21.01.2020)
9 12/11/2019 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 - ಮತದಾನದ ವಿವರ
10 12/11/2019 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 - ಮತದಾನದ ವಿವರ
123456