ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ SEC 30 EUB 2018 DATED: 18-08-2018
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2018 - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ SEC 30 EUB 2018
ನ.ಸ್ಥ.ಸಂ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2018 – ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ .
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ SEC 02 RPP 2018 DATED 13-06-2018 AND 03-08-2018
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2018 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ SEC 30 EUB 2018 DATED: 02-08-2018
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರಾಚುಆ 33 ಇಯುಬಿ 2018
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2018 ರಾಚುಆ 33 ಇಯುಬಿ 2018, ದಿನಾಂಕ: 23-05-2018
ULB BY-ELECTIONS - JUNE 2017 SEC 27 EUB 2017 DATED 12-06-2017
ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತ ಗೆಜೆಟ್ UDD.325.MLR.2011 ದಿನಾಂಕ: 10-12-2012
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಠೇವಣೆ ಕುರಿತ ಗೆಜೆಟ್ UDD.293.MLR.2011 ದಿನಾಂಕ: 22-06-2012
12