ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಆನೇಕಲ್ ಪುರಸಭೆಯ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ-ಜೂನ್ 2022 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ರಾಚುಆ.90.ಇಯುಬಿ,2022 ದಿನಾಂಕ: 03-06-2022
ನಗರ ಸ್ಥಳೀ್ ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - ಮೇ 2022 ರಾಚುಆ.90.ಇಯುಬಿ,2022 ದಿನಾಂಕ: 28-04-2022
ನಗರ ಸ್ಥಳೀ್ ಸಂ‍ಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ - 2021 ರಾಚುಆ.139.ಇಯುಬಿ,2021 ದಿನಾಂಕ: 29-11-2021
ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ -2021 ಗೆಜಿಟ್ .
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಬೆಂ.ಗ್ರಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೀದರ್, ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಗೆಜಿಟ್ .
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 2021 SEC 41 EUB 2020 DATED: 29.03.2021
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 2021 SEC 45 EUB 2020 DATED: 29.03.2021
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಮಾರ್ಚ್‌ 2021 ರಾಚುಆ 58 ಇಯುಬಿ 2020, ದಿನಾಂಕ: 08-03-2021
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ – ಮಾರ್ಚ್‌ 2021 ರಾಚುಆ 58 ಇಯುಬಿ 2020, ದಿನಾಂಕ: 08-03-2021
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 SEC 130 EUB 2019 DATED: 20.10.2019
123