ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು :: ನಗರಸಭೆ / ಪುರಸಭೆ / ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ :: ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ವಿಷಯಉಲ್ಲೇಖ
ಬಿಸಿ-ಎ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ-ಬಿ ವರ್ಗಗಳ ಕುರಿತಾದ ಗೆಜೆಟ್ .
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2019 SEC 14 EUB 2019 DATED: 02-05-2019
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ (ಹಂತ-2) – ಮೇ 2019 SEC 76 EUB 2019 DATED: 02-05-019
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ SEC 30 EUB 2018 DATED: 18-08-2018
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2018 - ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ SEC 30 EUB 2018
ನ.ಸ್ಥ.ಸಂ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2018 – ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ .
ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ SEC 02 RPP 2018 DATED 13-06-2018 AND 03-08-2018
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2018 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ SEC 30 EUB 2018 DATED: 02-08-2018
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರಾಚುಆ 33 ಇಯುಬಿ 2018
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆ – ಮೇ 2018 ರಾಚುಆ 33 ಇಯುಬಿ 2018, ದಿನಾಂಕ: 23-05-2018
12