ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಛೇರಿಗಳು

 ವಿಭಾಗಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿವಾಸಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 
ಬೆಳಗಾವಿ 235091 235093 235095
ಬೆಂಗಳೂರು 22867221 22860412 22860220
ಕಲಬುರಗಿ 278601 278605 278602
ಮೈಸೂರು 2422302 2422110 2428383